เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กทม.จับมือ บช.น. ถกแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรทั่วกรุงฯ เน้นกวดขันวินัยจราจรคู่การใช้เทคโนโลยี


28 พ.ย. 2565, 17:45กทม.จับมือ บช.น. ถกแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรทั่วกรุงฯ เน้นกวดขันวินัยจราจรคู่การใช้เทคโนโลยี
วันนี้ ( 28 พ.ย.65 ) เวลา 10.00 น. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแนวทางความร่วมมือด้านการบริหารจัดการจราจร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ในที่ประชุมได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือในการกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้ดำเนินการทบทวนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและทิศทางของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดไว้เป็น 7 ยุทธศาสตร์ สำหรับยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในด้านเดินทางดี ปลอดภัยดี และบริหารจัดการดี อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของระบบจราจร ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการในการบริหารจัดการร่วมกันทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี

จากนั้นในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการกวดขันวินัยจราจร ในปี 2566 กรุงเทพมหานครจะมุ่งเน้นดำเนินงานด้านการจราจร 2 ส่วน ได้แก่ การลดปัญหาการจราจรติดขัด และการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบด้วย 1.การตรวจจับความเร็ว 2.การหยุดชะลอรถตรงทางข้าม 3.การจอดในที่ห้ามจอด/การจอดขวางทางเท้า 4.การไม่เคารพสัญญาณไฟ และเครื่องหมายจราจร 5.การขับขี่สวนทาง การขับขี่บนทางเท้า การขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด และ 6. มาตรการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาจราจร ทั้งจุดรถติดและจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ มักเกิดจากการขาดวินัยจราจรของประชาชน ทั้งการจอดรถริมถนน และบนทางเดินเท้า การไม่หยุดในบริเวณทางข้าม การข้ามถนนในบริเวณที่ไม่ใช่ทางข้าม และการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการผลักดันเรื่องการกวดขันวินัยจราจร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

จากการสำรวจจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร และมีการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และสถานีตำรวจท้องที่ทั้ง 88 แห่ง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมพบว่า มีจุดที่มีปัญหาจราจรติดขัด จำนวน 266 จุด โดยวิธีการแก้ไขแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การแก้ไขด้วยหลักการทางวิศวกรรมจราจร และการกวดขันวินัยจราจร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องวินัยจราจร โดยกรุงเทพมหานครจะประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จัดกิจกรรม D-Day กวดขันวินัยจราจรพร้อมกันทั่วกรุงเทพมหานคร

แนวทางการใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาจราจร Traffic Management เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการจราจร ระบบเพื่อตรวจวัดความเร็ว ระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณสัญญาณไฟจราจร ทางคนเดินข้ามชนิดปุ่มกด ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องปรามให้เกิดวินัยด้านการจราจร ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงเกิดความปลอดภัยกับประชาชน พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณการวิเคราะห์ข้อมูลไปยังกองบังคับการตำรวจจราจร ในการสนับสนุนข้อมูลผู้ฝ่าฝืนซึ่งสามารถนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไป เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน เพิ่มความปลอดภัย ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ต่างๆ บนท้องถนน และสนับสนุนหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ

การบริหารจัดการจราจรด้วยระบบ ITMS (Intelligent Traffic Management System) ซึ่งถนนในกรุงเทพมหานคร เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันหมด การบริหารจัดการจราจรจึงต้องทำร่วมกันทั้งระบบ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.การควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั้งกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับสภาพจราจรที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร และระบบบริหารรถขนส่งสาธารณะ 2.การเผยแพร่สภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจให้กับประชาชน 3.การกวดขันวินัยจราจรด้วยระบบกล้อง CCTV อาทิ การจับภาพยานพาหนะที่ทำผิดกฎจราจร เพื่อนำไปออกใบสั่งอัตโนมัติหรือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจับ/ปรับผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงงานกาชาด ประจำปี2565 ณ บริเวณสวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 การกำหนดจุดจอดรถประชาชนที่มาเที่ยวงานในสวนลุมพินีและอาคารใกล้เคียง จุดบริการเรียกรถแท็กซี่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ถนนพระราม 4 ถนนราชดำริ ถนนวิทยุ เพื่อให้รถเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลา ไม่ให้มีรถติดสะสม กวดขันไม่ให้จอดรถในที่ห้ามจอด ตลอดจนดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงงานดังกล่าว

ในการประชุมวันนี้มี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.