เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สทนช. ประชุม-พัฒนา การบริหารจัดการน้ำของ จ.ชุมพร


28 พ.ย. 2565, 15:21สทนช. ประชุม-พัฒนา การบริหารจัดการน้ำของ จ.ชุมพร
วันนี้ (27 พ.ย. 65) เวลา 9.00 น. ณ ห้องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ สภาเกษตรกร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องจากลุ่มน้ำสาขาคลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 1 และ 2 ในส่วนของจังหวัดชุมพร

นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า คณะกรรมการลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ํา สภาเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน การประชุมผังน้ํา ครั้งที่ 3 เป็นโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ที่ได้กําหนดให้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดทําผังน้ํา เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้จัดทําแผนหลัก เพื่อใช้กําหนดกรอบของแผนที่ผังน้ําให้มีมาตรฐาน โดยให้หลักของการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรน้ํา ให้ เกิดความเป็นเอกภาพอย่างมีระบบ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําของพื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกตอนบน ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า “น้ํา”เป็นปัจจัยสําคัญในการอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง อุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม ท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน 

ดังนั้น ความมั่นคงทางด้านน้ําจึงมีปัจจัยสําคัญ ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการผลิต การพัฒนาทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความยั่งยืนในภาพรวม จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อนําไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในลําดับต่อไป

ทางด้าน นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กล่าวว่า สําหรับลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนที่ครอบคลุมในพื้นที่ 9 จังหวัดได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัด และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ ระนอง พังงาและพัทลุง รวมมีพื้นที่ประมาณ 29,600 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน้ําที่สําคัญ/เนื่องจากเป็นพื้นที่ เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และมีแหล่งต้นน้ําลําธารที่มีคุณค่ายิ่ง

ในส่วนของจังหวัดชุมพร ได้ประสบปัญหาอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ พื้นที่ ทั้งพื้นที่ใน อ.เมือง เช่น บริเวณลุ่มน้ําคลองพนังตักและคลองท่าตะเภา ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดชุมพร เช่น คลองชุมพร คลองทุ่งตะโก ปัจจบุันมีโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ/ซึ่งแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2541 ได้ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเมืองชุมพรลงอย่างมาก

การประชุมผังน้ํา ครั้งที่ 3 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอร่างผังน้ําและรายการประกอบ ผังน้ํา รวมทั้งการใช้ประโยชน์ผังน้ํา และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้มีจากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อนำเสนอในการปรับปรุงแก้ไขร่างผังน้ํา ฉบับที่ 3 ของ สทนช.ต่อไป

    องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ สภาเกษตรกร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องจากลุ่มน้ำสาขาคลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 1 และ 2 ในส่วนของจังหวัดชุมพร    นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า คณะกรรมการลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ํา สภาเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน การประชุมผังน้ํา ครั้งที่ 3 เป็นโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนบน ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ที่ได้กําหนดให้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดทําผังน้ํา เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ได้จัดทําแผนหลัก เพื่อใช้กําหนดกรอบของแผนที่ผังน้ําให้มีมาตรฐาน โดยให้หลักของการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรน้ํา ให้ เกิดความเป็นเอกภาพอย่างมีระบบ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําของพื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกตอนบน ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า “น้ํา”เป็นปัจจัยสําคัญในการอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง อุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม ท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน     ดังนั้น ความมั่นคงทางด้านน้ําจึงมีปัจจัยสําคัญ ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการผลิต การพัฒนาทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความยั่งยืนในภาพรวม จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อนําไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในลําดับต่อไป    ทางด้าน นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กล่าวว่า สําหรับลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนที่ครอบคลุมในพื้นที่ 9 จังหวัดได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัด และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ ระนอง พังงาและพัทลุง รวมมีพื้นที่ประมาณ 29,600 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน้ําที่สําคัญ/เนื่องจากเป็นพื้นที่ เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และมีแหล่งต้นน้ําลําธารที่มีคุณค่ายิ่ง    ในส่วนของจังหวัดชุมพร ได้ประสบปัญหาอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ พื้นที่ ทั้งพื้นที่ใน อ.เมือง เช่น บริเวณลุ่มน้ําคลองพนังตักและคลองท่าตะเภา ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดชุมพร เช่น คลองชุมพร คลองทุ่งตะโก ปัจจบุันมีโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ/ซึ่งแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2541 ได้ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเมืองชุมพรลงอย่างมาก    การประชุมผังน้ํา ครั้งที่ 3 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอร่างผังน้ําและรายการประกอบ ผังน้ํา รวมทั้งการใช้ประโยชน์ผังน้ํา และข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้มีจากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อนำเสนอในการปรับปรุงแก้ไขร่างผังน้ํา ฉบับที่ 3 ของ สทนช.ต่อไป/ประสิทธิ์/ชุมพร
คำที่เกี่ยวข้อง : #ชุมพร   #สทนช.   #การบริหารจัดการน้ำ  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.