เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมพรมีมติให้ “ผู้ใหญ่หรั่ง” รักษาการประธานแทนคนก่อนที่ประกาศยุติบทบาท


29 ก.ย. 2565, 04:17สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมพรมีมติให้ “ผู้ใหญ่หรั่ง” รักษาการประธานแทนคนก่อนที่ประกาศยุติบทบาท
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2565 บนแพชมกวางหนองใหญ่ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ได้มีการประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ในฐานะรองประธานสภาฯ นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์ เลขาธิการสภาฯ นายวัชรินทร์ แสวงการ กรรมการ นายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประชาสัมพันธ์สภา นายสมโชค พันธุรัตน์ กรรมการ นายรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน กรรมการ นางสาววรรณภัสสร สันติธรรมฤทธิ์ กรรมการ  นายพิษณุพงศ์ ตันเจริญ เหรัญญิกสภาฯ น.ส.สมศรี หีมขาว กรรมการ และมี นายภิทูณ พลชนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร (ผู้ดูแลแพชมกวางหนองใหญ่) เข้าร่วมประชุมด้วย

การประชุมดังกล่าวมี 6 ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1.เรื่องระเบียบข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สาขาชุมพร) ระเบียบวาระที่ 2.หารือและรับรองผู้ทำหน้าที่รักษาการประธานสภาฯ เพื่อเสนอต่อประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระเบียบวาระที่ 3.การดำเนินงานของสภาฯที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ระเบียบวาระที่ 4.เป็นรายงานฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย จนถึงปัจจุบัน และระเบียบวาระที่ 5.วาระอื่นๆ

ในส่วนของการรับรองผู้รักษาการประธานสภาฯ หลังจาก นางสาวอัจจนา หอมลออ ประธานสภาฯ ประกาศขอยุติบทบาทไป ปรากฏว่าที่ประชุมได้มีมติให้ นายอำพล ธานีครุฑ (ผู้ใหญ่หรั่ง) ทำหน้าที่รักษาการประธานสภาฯ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภาฯ สามารถเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนั้น ยังมีการหารือเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของสภาฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.