เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พล.อ.ประวิตร ชมนิทรรศการโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"


27 ก.ย. 2565, 10:42พล.อ.ประวิตร ชมนิทรรศการโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
วันนี้ (27 ก.ย. 65) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.15 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย สำหรับโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักชาติ ความสามัคคีของคนในชาติ เผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของธงชาติไทย ข้อปฏิบัติต่อธงชาติไทย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การชัก และการประดับรวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการประดับหรือการนำภาพธงชาติไทยไปประกอบเครื่องหมายหรือประดับบนสินค้าด้วย


ซึ่งในปี 2565 นี้เป็นโอกาสครบรอบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา อัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงชาติไทยตามอาคาร สถานที่ทำการ และบ้านเรือน รวมทั้งการจัดทำหนังสือ Pop up 3 มิติ พร้อมทั้ง QR Code ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธงชาติไทยในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบของโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Poster) ) สําหรับเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องธงชาติไทยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Facebook ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สปน.


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.