เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เทศบาลตำบลท่าม่วง" ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ


26 ก.ย. 2565, 15:59"เทศบาลตำบลท่าม่วง" ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
วันที่ 26 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ห้องประชุมชั้น3 ณ.สนง.เทศบาลตำบลท่าม่วง  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายฑรัท  เหลืองสะอาด  นายอำเภอท่ามาวง พร้อมด้วย นายอนุกูล มั่งมีทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ และ นายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วง พร้อมทั้ง พนักงานในสังกัดฯ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนาม ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart city solutions

โดย นางนวลพรรณ มั่งคั่ง ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์  และ นาย รดาโชดก รังษีสุกานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง  ได้ลงนามเป็นพยาน นายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วง กล่าวต้อนรับ และกล่าว ถึงการให้ความร่วมมือ  ในโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายอนุกูล มั่งมีทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงประโยชน์ ของโครงการฯ ที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ นำมาเสนอซึ่งประกอบไปด้วย  1. กล้องวงจรปิด, 2.เสียงตามสาย   3.Wi-fi ชุมชน 4.ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกัน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart city solutions ตกลงร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)​ ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ดังนี้

1 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด Smart City Solutions ตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

2​. หน่วยงานทั้งสอง ตกลงร่วมมือกัน ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทาง และวิธีการในการขับเคลื่อนโครงการฯ​ ให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง

3.หน่วยงานทั้งสอง ตกลงร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนและร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมถึงการเตรียมความพร้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร​ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้อง และรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)​  ตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาในระดับต่างๆ

4. หน่วยงานทั้งสอง ตกลงร่วมมือกันที่จะเผยแพร่ เสริมสร้าง และต่อยอดองค์ความรู้ จากผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ​ รวมไปถึงการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ในการรับรู้ และเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ​ ตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงาน

5. หน่วยงานทั้งสอง ตกลงร่วมมือกัน ในการติดตามและประเมินผล รายงานความคืบหน้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการดำเนินโครงการ ทั้งนี้​ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดโครงการที่โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

โอกาสนี้ นายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วง ได้กล่าวถึงผลที่ทางเทศบาลจะได้รับคือ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงโครงการเป็นเมือง Smart City Solutions เมืองอัจฉะริยะ ทางอำเภอท่าม่วง ได้ร่วมกับทางเทศบาลท่าม่วงประชุมวางแผน ให้โครงการนี้ได้เป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ความปลอดภัยทางทรัพย์สิน ป้องกันการเกิดอาชญากรรมต่างๆ หากได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้ามาช่วยในโครงข่ายเข้ามาช่วย ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จะได้รับผลประโยชน์มาก

และเป็นความโชคดีของเทศบาลท่าม่วง ในการดำเนินการในช่วงงบประมาณหน้านี้เลย คือเดือนตุลาคม นี้ เทศบาลเราก็จะขอความร่วงมมือทางบริษัทฯ ซึ่งในวันนี้เราได้ทำบันทึกข้อตกลง และจะลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดในรูปแบบการดำเนินการ เชื่อว่าภายใน 2-3 เดือนโครงการน่าจะสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ เพราอำเภอท่าม่วงมีพื้นที่ไม่กว้างมากนัก คาดว่าทางบริษัท มีศักยภาพดำเนินการได้รวดเร็ว

​​​​​​​

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.