เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน “เงาะทองผาภูมิ” ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่าย


17 ส.ค. 2565, 18:47พิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน “เงาะทองผาภูมิ” ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่าย
 

จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน “เงาะทองผาภูมิ” ของผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายจากคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “เงาะทองผาภูมิ”  เพื่อที่จะนำไปเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป

 

วันนี้ 17 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า  ที่ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “เงาะทองผาภูมิ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินของคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “เงาะทองผาภูมิ” ในการควบคุมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและกระตุ้นให้ผู้ผลิตสร้างและรักษาภาพพจน์ในสินค้า ป้องกันการนำชื่อเสียงของเงาะทองผาภูมิ ไปแอบอ้างโดยทุจริตเพื่อหาผลประโยชน์

 

โดยในที่ประชุมฯได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินของคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “เงาะทองผาภูมิ” ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่าย ที่ได้สมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI  ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้าจากผู้ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งติดตามประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐานให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ จะนำไปเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.