เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่


15 ส.ค. 2565, 15:50ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
 

 

วันนี้ 15 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  นางนารี  สุขดี  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายธวัชชัย วณิชยาพณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตากยา นายสายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายสมยศ เชาว์รักษ์  กำนันตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา

 

นายสุวรรณ สนนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา  อ.ท่าม่วง นายณคีรี สุทธนงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล อ.สังขละบุรี นายธีรสุทธิ์ เหมเวช หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จาก ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี เข้าร่วมงาน

 

 สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการวางแผนการดำเนินงานในส่วนของการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมซึ่งเป็นแนวความคิดและการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่รูปแบบการพัฒนาที่สำคัญตามความต้องการของชุมชน ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคม

 

เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่อง และทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับภาคีเครือข่าย และเป็นแนวทางการบูรณาการแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์และเสริมพลังระหว่างหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินตามศาสตร์พระราชา

 

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.