เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯ สุรินทร์ เปิดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์และการบูรณาการจัดงานร่วมกันกับโครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีเมือง


2 ส.ค. 2565, 17:32ผู้ว่าฯ สุรินทร์ เปิดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์และการบูรณาการจัดงานร่วมกันกับโครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีเมือง
วันนี้( 2 สิงหาคม 2565) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม และบูรณาการจัดงานร่วมกันกับโครงการจัดงานมหกรรมของดีวิถีเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ((ธนาคารกรุงเทพ 10 ) หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานว่าเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดงานโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีการกัดจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยและใช้ปุ๋ยอินทรีย์การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเป็นจำนวนมากซึ่งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีวิถีเมืองแก่มีจำนวนทั้งสิ้น 21 คลินิก 28 หน่วยงานและ 19 ชุมชนของตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
นายพิทยา สุวรรณลา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมของดีวิถีเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาคราชการองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำของดีที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลเมืองแกในแต่ละหมู่บ้านทั้งในรูปแบบวิถีชีวิตการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านต่างๆผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านอื่นๆมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วยซึ่งการจัดงานโครงการมหกรรมของดีวิถีเมืองแกอำเภอท่าตูมปีนี้มีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันส้มตำลีลาการแข่งขันตำข้าวโบราณ และการแข่งขันกินข้าวหลามซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า การแข่งขันส้มตำลีลาเน้นลีลาการต่ำของผู้เข้ารับการแข่งขันมีตำไทยและตำลาวทรงครบทั้ง 19 หมู่บ้านผลปรากฏว่าบ้านหนองม่วงหมู่ 4 ตำบลเมืองแกชนะเลิศที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมถ้วย รางวัลชนะเลิศที่ 2 ได้แก่บ้านท่าวังหินหมู่ 17 ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาทและชนะที่ 3 ได้แก่บ้านท่าศิลาหมู่ 5 ได้รับเงินรางวัล 1 000 บาทการประกวดการแข่งขันตำข้าวโบราณเน้นการตำข้าวได้สวย และมีสิ่งเจือปนน้อย ชนะเลิศที่ 1 ได้แก่หมู่ 13 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท รองชนะเลิศลำดับที่ 2ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาทและลำดับที่ 3 ได้แก่หมู่ 8 ได้รับเงินรางวัล 1,000บาทและการแข่งขันกินข้าวหลามซึ่งเน้นถึงการกินเร็วหมดทั้ง 5 กระบอกโดยมีประชาชนทั่วไปและนักเรียนจากทุกหมู่บ้านของตำบลเมืองแกจำนวน 22 คนเข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่าชนะเลิศได้แก่บ้านหนองขามหมู่ 12 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมโล่ ชนะที่ 2 ได้แก่บ้านเมืองแกหมู่ 3 ได้รับเงินรางวัล 800 บาทและชนะที่ 3 บ้านสวนหม่อนหมู่ 11 ได้รับเงินรางวัล 600 บาทคำที่เกี่ยวข้อง : #สุรินทร์  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.