เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ แก้จน Mobile ให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ


5 ก.ค. 2565, 18:16ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ แก้จน Mobile ให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน พร้อมแบ่งคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือของพื้นที่อำเภอท่ามะกา ในกิจกรรม “แก้จน Mobile” ในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ปี 2565

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ศาลาประชาคมอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายสมหวัง บุญระยอง นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเขมิกา ประเสริฐสม  ภรรยาปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม  โดยมี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในท้องที่ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่

จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ และให้ส่วนราชการได้ชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชนไปประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เกิดการรับรู้  พร้อมทั้งได้มีการออกเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อนำหน่วยงานภาครัฐไปช่วยเหลือตามความต้องการเพื่อดูแลส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

จากนั้น ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น  4 คณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ รวมจำนวน 13 ครัวเรือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดย คณะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และสิ่งของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่างๆ ไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP  ซึ่งได้ลงพื้นที่จำนวน 2 ครัวเรือนได้แก่

1.นายเปีย ทำมาลา อายุ 84 ปี ไม่มีอาชีพ มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงได้สนับสนุนในการประกอบอาชีพ ในการเพาะปลูกบอนไซจำหน่ายสร้างรายได้ ซึ่งเดิมมีความชำนาญในการเพาะปลูกอยู่แล้ว ทางเกษตรอำเภอได้เข้ามาเสริมความรู้ สามารถส่งจำหน่ายได้ดดยมีผู้เข้ามารับซื้อถึงบ้าน

2.นายสำเริง สามศรีทอง  อายุ 55 ปี เป็นผู้พิการ ต้องดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและมีโรคประจำตัว ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้ไม่เพียงพอ ได้บริการทำบัตรคนพิการ และซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุด โดยทางบริษัทน้ำตาลท่ามะกาได้สนับสนุนการสร้างห้องน้ำ และทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนเครื่องนอน รวมทั้งได้มอบเมล็ดผักเพื่อปลูกผักสวนครัวอีกด้วย

3.นายหมั่น รอดเพ็ชร เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดลำไส้ ต้องเปลี่ยนถุงอนามัยเดือนละ 4 ครั้ง ได้ให้ทีมพี่เลี้ยงดูแลในเรื่องการสนับสนุนถุงอนามัย และลูกที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชนคอยดูแลทำความสะอาดและเปลี่ยนถึงอนามัยให้เป็นประจำ และจะมีการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสามารถทำได้เพื่อสร้างรายได้ให้อีกด้วย

 

ทั้งนี้ ทางคณะได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการในการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยร่วมกับอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป นอกจากนี้ยังได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งทางอำเภอได้ออกให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.