เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พะเยา ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า


3 ก.ค. 2565, 12:04พะเยา ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวONBnewsรายงานว่า ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

 

 กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทาหมัน ควบคุมประชากรสุนัขและแมว การให้คาปรึกษาและรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคน และสัตว์ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชน ได้ตระหนักรู้ถึง ภัยอันตราย ที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ โครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีที่ทางปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งความตระหนักถึง หน้าที่ของเจ้าของสัตว์ ในการนำสัตว์ไปรับวัคซีนป้องกันโรค ตลอดจนการรับรู้ ถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

 

 


โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียน เทศบาลตำบลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์ ที่เข้าร่วมงานโครงการ

 

 

 


คำที่เกี่ยวข้อง : #พะเยา  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.