เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายก อบต.บางม่วง เป็นประธานเปิดโครงการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน ประจำปี 2565


24 มิ.ย. 2565, 13:40นายก อบต.บางม่วง เป็นประธานเปิดโครงการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 นายธงชัย หันช่อ นายก อบต.บางม่วง เป็นประธานเปิดโครงการไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน ประจำปี 2565 บริเวณหมู่ 5 บ้านบางมรวน ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี นางศริยา จาราสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 นายสมทรง ศรีเนียม ผู้ช่วยรักษาความสงบในหมู่บ้าน นายสุขสันต์ สมทรัพย์ ผู้ช่วยฝ่ายปกครองบ้านบางมรวน ต.บางม่วง นางปวีณา สมาจารย์ ส.อบต.ม.5 นางเกยูร คำคง อาคาสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา และชาวบ้านบางมรวน นักเรียนบางมรวน เป็นโครงการที่ดีของกรมพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เถ้าเขม่า และก๊าซในอากาศ และเป็นการรักษาโครงสร้างของดิน จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดิน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในตำบลบางม่วงจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัวนายธงชัย หันช่อ นายก อบต.บางม่วง กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน ปีงบประมาณ 2565 ของสถานีพัฒนาที่ดินพังงา เพื่อให้ทางเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ตำบลบางม่วง ที่มีโอกาสได้เข้าร่วม “โครงการไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน การจัดการตอซังพืชหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการเผาฟางและตอซังพืช มีผลกระทบอย่างมากทำให้เกิดความร้อนมีหมอกควันไฟ ฝุ่นละออง เถ้าเขม่า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆอีกหลายชนิด ฟุ้งกระจาย ปกคลุมไปทั่วบริเวณกว้าง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะและภาวะโลกร้อน มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์และสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ความร้อนจากการเผาทำให้สภาพกายภาพของดินเปลี่ยนไป ทำให้จุลินทรีย์ดินและสิ่งมีชีวิตในดินตาย ทำให้สภาพดินเสื่อมโทรมและส่งผลเสียต่อครอบครัวตลอดจนตัวเกษตรกรเอง หากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการตอซังพืชเป็นการไถกลบก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพดิน ลดต้นทุนการผลิต และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม


ทางด้านนางศริยา จาราสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านบางมรวน ต.บางม่วง กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่ทางเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพังงา มาจัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดินซึ่งทางชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว สำหรับบ้านบางมรวน ต.บางม่วง มีจำนวนประชากร 1,119 ราย แบ่งเป็นชาย 564 ราย หญิง 555 ราย มีจำนวนครัวเรือน 810 ครัวเรือน ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นเป็นพืชสวน เช่น ไม้ผล ปาล์มน้ำมันและยางพารา เป็นต้น จะมีการปลูกพืชไร่แซมพืชสวน เช่น ปลูกแตงโมในปาล์มน้ำมัน และยางพาราขณะเริ่มปลูก ส่วนด้านการศึกษาและสังคม บ้านบางมรวนมีโรงเรียนซึ่งสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดการสอนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบางมรวน ซึ่งได้มาร่วมงานในวันนี้ ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน คือ วัดเฉลิมพระเกียรติฯบางมรวน ทางด้านนางเกยูร คำคง อาคาสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา กล่าวว่าโครงการไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซัง โดยให้นำวัสดุตอซังเหลือใช้จากไร่นา มาเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ผสมผสานกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ทดแทนการเผาทิ้งเศษเหลือจากตอซังและฟางข้าว ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่ดีของกรมพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เถ้าเขม่า และก๊าซในอากาศ และเป็นการรักษาโครงสร้างของดิน จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดินต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.