เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ความงดงาม พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล บรรจุพระอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว


16 ก.ย. 2562, 11:15ความงดงาม พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล บรรจุพระอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว
 


พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล  ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (พระอาจารย์โสภา สมโณ ) ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา   เป็นพระมหาเจดีย์กลางน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา สร้างขึ้น เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุพระอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  เป็นอีก 1 วัดที่มีความสวยงามลำดับต้นๆของเมืองไทย  ใครที่เดินทางผ่านเส้น 304 วังน้ำเขียว  จะเห็นพระมหาเจดีย์ตั้งสวยงามตระหง่านระหว่างทาง นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาสามารถแวะสักการะเยี่ยมชมเพื่อความเป็นศิริมงคล

 

 

 

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์

๑. เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุ และอัฏฐบริขารของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

๓. เพื่อการศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และตามคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

๔. เพื่อเป็นอนุสรณ์แทนองค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสมือนว่ายังอยู่คู่กับชาวอำเภอวังน้ำเขียวตลอดไป

๕. เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและคนทั่วไป ได้มาสักการบูชาหรือปฏิบัติบูชาที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๖. เพื่อเป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพ ‎สุวิทย์ สาพรเจริญ‎  , ส. การภาพ ‎,Pannathorn Thongsri‎ ,ชุติพนธ์ นาคทอง


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.