เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รองผู้ว่าศรีสะเกษ" มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำงานสภาเด็กและเยาวชน


26 พ.ค. 2565, 08:41"รองผู้ว่าศรีสะเกษ" มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำงานสภาเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายนพ   พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ  2565  ซึ่งจัดการอบรมโดย สภาเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ  โดยมี นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี  น.ส.เกษศิรินทร์ บุญเชิญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ ที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นายปริญญา มอญเก่า ที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  นายธีระศักดิ์ เพ็งยิ้ม  ที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  น.ส.อริสรา  แตงกระโทก นายภานุพงษ์ แก้ววิเศษโฮง  ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น  นายวายุพัชร ประกอบกิจ ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน จ.นครราชสีมา  เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ

นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตามที่ สภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2551 มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  (สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในขณะนั้น)  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  เป็นผู้ดูแล  และดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2553  รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในขณะนั้น ได้เสนอให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลขึ้น โดยให้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และที่ประชุมมีมติให้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้น ปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 13  มิ.ย. พ.ศ.2560 ทำให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนตำบลและเทศบาลขึ้นทั่วประเทศไทยนายนพ  พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ปี 2565 จ.ศรีสะเกษ ได้มีการคัดเลือกผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนแทนตำแหน่งที่ว่างลงในทุกระดับเป็นการผลัดเปลี่ยนกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ในการทำงานสภาเด็กและเยาวชนและได้มีพื้นที่แสดงออกในทางสร้างสรรค์ ที่จะให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  เกิดแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนอื่นๆ  สภาเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำงานสภาเด็กและเยาวชน การบริหารแผนโครงการ รวมทั้งการออกแบบกิจกรรอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนที่เข้ามาใหม่ ให้เกิดแรงจูงใจและมีภาวะความเป็นผู้นำ  ความเป็นจิตอาสา เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในกาลต่อไปRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.