เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สสจ.กาญจนบุรี" จัดอบรมแพทย์ทางเลือก และจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมระดับจังหวัด


24 พ.ค. 2565, 16:23"สสจ.กาญจนบุรี" จัดอบรมแพทย์ทางเลือก และจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมระดับจังหวัด
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทย และการจัดทำฐานข้อมูลนายทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมมีการฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล HosXP การบันทึกข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล HDC

ส่วนที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปบทเรียนการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และเป็นการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำผลการถอดบทเรียนไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในอนาคตได้

สำหรับที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ มอบหมายให้นายแพทย์ประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพของจังหวัด ในปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมระดับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ปี 2565 การประชุมมีการชี้แจงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพของจังหวัด การจัดทำ Pain point ของจังหวัด การจัดทำแผนแผนพัฒนานวัตกรรมระดับจังหวัด เพื่อแก้ไข Pain point สำคัญของจังหวัด

และที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อกำกับติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอำเภอและ พบส.เภสัชกรรม

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.