เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


17 พ.ค. 2565, 18:09ประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยนำไม้มีค่า เป็นพันธุ์ไม้ในการปลูกภายในบริเวณวัดให้มีความร่มรื่นและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตงอกงาม เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

 

วันนี้  17 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่วัดใหญ่ดงรัง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565  พร้อมด้วย นางรยชา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร นายสมหวัง บุญระยอง  นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

โอกาสนี้ ประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ  พร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น ประชาชนจิตอาสา ทั้งหมดได้แยกย้ายไปร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำพันธุ์ไม้มีค่ามาเป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการปลูกภายในรอบบริเวณวัด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย     

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี  ร่วมมือร่วมใจ  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน พร้อมทั้งยังได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ด้วยทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ความสำคัญและห่วงใยเรื่องน้ำและป่าเป็นอย่างยิ่ง คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.