เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจประเมินงาน นพค.55 สร้างถนน-แหล่งน้ำช่วยเหลือปชช. ชายแดนไทย-กัมพูชา


15 พ.ค. 2565, 16:11รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจประเมินงาน นพค.55 สร้างถนน-แหล่งน้ำช่วยเหลือปชช. ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวานนี้ วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 65 พลตรีจตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) หัวหน้าชุดตรวจติดตามประเมินผลฯ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยมี นาวาเอกคงฉัตร เกษสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพล พร้อม นายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เจ้าหน้าที่ และผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ พลตรีจตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับฟังการบรรยายสรุป และลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลเป้าหมาย เพื่อตรวจผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างเส้นทางในชนบท โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับกล่าวว่า “ภาระกิจสำคัญอีกประการของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล และ กองทัพ ซึ่ง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 เป็นหน่วยขึ้นตรงที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่ชนบทและชายแดน เช่น ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ดังนั้นภาระกิจนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยิ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลทุกนายในการมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ต่อไป”ขณะที่นายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได กล่าว “ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีพื้นที่ราว 143 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มีอาณาเขตทางทิศใต้ติดกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรที่สำคัญ อย่าง ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ทุเรียน อื่นๆ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อย่าง ปราสาทตาควาย ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก โดย หน่วย นพค.55 ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ทั้งก่อสร้างซ่อมแซมถนน ขุดลอกคลองส่งน้ำบ่อกักเก็บน้ำ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ทั้ง บ้านรุน ม.1บ้านท่าสว่าง ม.2 บ้านอำปึล ม.6 บ้านโพธิ์ทอง ม.7 บ้านไทยสันติสุข ม.16บ้านไทยนิยม ม.17)บ้านพนมดงรัก ม.18 บ้านเขาโต๊ะ ม.19 และ กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนน้ำตาล ม.3 และบ้านบุอำเปาว์ ม.4 มาอย่างต่อเนื่องคำที่เกี่ยวข้อง : #สุรินทร์  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.