เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์


12 พ.ค. 2565, 13:31"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุ วาตภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 656 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญ กำลังใจ


ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบ เหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอท่าตูม จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ องคมนตรี ได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ทั้งนี้ จังหวัดได้สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องตัน รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อ บระเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

จังหวัดสุรินทร์ ได้รับผลกระทบจากความกดอากาคสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกเลียงเหนือ และทะเลจีนใด้ ซึ่งทำให้เกิดพายุโซนอนขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง

คะนองลมกระโพกแร ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในหัวงวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 ทำให้บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหาย รวม 15 5 อำเภอ จำนวน 661 ครัวเรือน ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ ได้เร่องให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.