เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์" สนับสนุนต้นกล้าความดีโรงเรียน ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ


13 เม.ย. 2565, 14:58"อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์" สนับสนุนต้นกล้าความดีโรงเรียน ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ
วันที่ 13 เม.ย.65 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ร่วมลงพื้นที่เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนต้นกล้าความดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พันตำรวจตรี ดำรงศักดิ์ ใจฉิม ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับแปลงผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ แปลงปลูกผัก เรือนเพาะชำ บ่อเลี้ยงปลา และการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น และในโอกาสนี้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบตู้แช่แข็ง 1 ตู้ แผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เก็บไฟ สำหรับใช้ในกิจการสหกรณ์ของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการต้นกล้าความดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และมอบจักรยานให้กับนักเรียนจำนวน 9 คัน ใช้ปั่นมาโรงเรียนเนื่องจาก โรงเรียนแห่งนี้อยู่ห่างไกลความเจริญอยู่ในถิ่นทุรกันดาร บ้านของนักเรียนอยู่ไกลโรงเรียน นักเรียนต้องเดินเท้ามาโรงเรียนไม่ต่ำกว่าวันละ 5 กิโลเมตร มีครู ตชด.ผู้สอน 8 นาย ครูจ้างสอน 3 คน มีนักเรียน 282 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง 80% เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ป.6


โดยได้เยี่ยมชมกิจกรรมของครูและนักเรียนภายในโรงเรียน เยี่ยมชมห้องกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน พร้อมรับฟังการรายงานของนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์โรงเรียน เยี่ยมชมห้องกิจกรรมอาหารกลางวัน เยี่ยมชมนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนต้นกล้าความดี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจดบันทึก บัญชี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการจดบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง การบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน การบันทึกต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อใช้บัญชีเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง ผลของการบันทึกบัญชีทำให้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และขยายผลสู่ผู้ปกครองสร้างความอบอุ่น ความผูกพันแน่นแฟ้น และเป็นแรงผลักดันสร้างสมดุลให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด ซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อเป็น 1 ในจำนวน 32 โรงเรียนตามเป้าหมายของโครงการ


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.