เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชัยวุฒิ" อาการดีขึ้นหลังป่วยโควิด ร่วมประชุม รมว.DEอาเซียน ออนไลน์


27 ม.ค. 2565, 17:42"ชัยวุฒิ" อาการดีขึ้นหลังป่วยโควิด ร่วมประชุม รมว.DEอาเซียน ออนไลน์
วันนี้ ( 27 ม.ค.65 ) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม หลังจากที่ติดโควิดเข้ารับการรักษาวันนี้ได้ออกมาพักรักษาตัวในระบบโฮมไอโซเลชั่น เเละล่าสุดได้เข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Digital Ministers Meeting หรือ ADGMIN) ผ่านทางออนไลน์ด้วยสีหน้าที่สดใส ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ผ่านระบบโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีและผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลจากประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐมนตรีจากประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน และ อินเดีย รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุม 

โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัล ภายใต้หัวข้อหลักของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๒ “Digital Transformation: The Engine for ASEAN Economic Recovery from COVID-19”  นายชัยวุฒิ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อข้อริเริ่มและยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการยกระดับศักยภาพ การแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นรากฐานของการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำถึงแนวทาง 4 มิติ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการก้าวข้ามความปกติใหม่  ได้แก่ 1) การยกระดับการพัฒนาด้านข้อมูลสำหรับ digital platform 2) การสร้างโอกาสในการเสริมสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 3) การสนับสนุนภาคเอกชนและผู้บริโภค และ 4) การส่งเสริมการอำนวยความสะดวกและการบริการข้ามพรมแดนไร้รอยต่อ 


สำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลเพื่อเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจากโรคโควิด – 19 (Digital Transformation: The Engine for ASEAN Economic Recovery from COVID – 19 โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ 

รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของอาเซียนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือด้านดิจิทัลให้บรรลุการเป็นประชาคมชั้นนำด้านดิจิทัลและกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บริการดิจิทัล และระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนได้


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.