เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"มทร.รัตนโกสินทร์" จัดสัมมนาใช้ประโยชน์ "มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง" จ.ประจวบฯ ยกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดพรีเมียม


20 ม.ค. 2565, 14:32"มทร.รัตนโกสินทร์" จัดสัมมนาใช้ประโยชน์ "มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง" จ.ประจวบฯ ยกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดพรีเมียม
เช้าวันนี้ (20 มกราคม 2565) ที่ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการยกระดับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งร่วมรับฟังการสัมมนา โดยมี ร.ศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานจากปัญหาวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การส่งออกผลิตผลทางการเกษตรต้องหยุดชะงัก  จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดได้รับผลกระทบจากการส่งออก  รวมทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักได้รับผลกระทบ  ทำให้เกิดปัญหามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองล้นตลาด และราคาภายในประเทศตกต่ำ การแปรรูปจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่การแปรรูปโดยขาดองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ การบูรณาการศาสตร์ความรู้ด้านต่าง ๆ ย่อมทำให้เกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค และสามารถแข่งขันทางการตลาดทั้งในและนอกประเทศได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงมีแนวคิดในการบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้จำหน่าย มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปสู่มาตรฐานการส่งออก โดยอาศัยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายและผู้ประกอบการ  ซึ่งจะช่วย


ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกการเชื่อมโยงของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ AIC ที่จะเรียงร้อยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และวิสาหกิจชุมชน ให้ผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการใช้ประโยชน์และวิธีการสกัดสารสำคัญจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน ตั้งเป้านำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.