วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsแวะเช็ก ! 5 สิทธิลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ประโยชน์ที่ลูกหนี้ต้องรู้!


14 ม.ค. 2565, 16:35แวะเช็ก ! 5 สิทธิลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ประโยชน์ที่ลูกหนี้ต้องรู้!
สินเชื่อรถยนต์ หรือสินเชื่อรถแลกเงิน เป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้เงินแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้รถเป็นหลักทรัพย์ และยื่นค้ำประกันโดยใช้เล่มทะเบียนเป็นหลักฐาน แต่ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องนำรถไปจอดไว้ให้ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารแต่อย่างใด แล้วรู้หรือเปล่าว่า ในฐานะลูกหนี้ ทุกคนก็มีสิทธิลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ในการได้รับผลประโยชน์หรือความช่วยเหลือหลาย ๆ อย่างเหมือนกัน เตรียมปากกากับสมุดจดให้พร้อม แล้วเราไปดูสิทธิข้อสำคัญทั้ง 5 ข้อที่ควรรู้กันเลย

สิทธิในการเลือกและเปรียบเทียบ
    เนื่องจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อนั้นมีหลายประเภท หลายเงื่อนไข นอกจากสินเชื่อรถแลกเงินแล้วก็ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้น ผู้กู้จึงมีสิทธิเต็มที่ในการเลือกและตัดสินใจ เพื่อใช้บริการในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีสิทธิในการเลือกผ่อนชำระตามกำลังและความสามารถ ซึ่งอยู่ในกรอบเงื่อนไขที่กำหนดด้วย

สิทธิในการได้รับเอกสารและหลักฐานการชำระเงิน
    สิทธิลูกค้าสินเชื่อรถยนต์อีกข้อหนึ่งคือการที่ผู้กู้ต้องได้รับเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน ภายหลังจากที่ทำสัญญาเงินกู้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสำเนาสัญญาฉบับที่สมบูรณ์ แต่ชำรุดเสียหายหรือปรากฏข้อผิดพลาดใด ๆ ตลอดจนหลักฐานการชำระเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกงวด เพื่อที่ผู้กู้จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหากโดนร้องขอ

สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
    ไม่ว่าจะเป็นก่อนกู้ ระหว่างที่กำลังผ่อนชำระ หรือแม้แต่หลังผ่อนชำระครบถ้วนไปแล้ว สิทธิลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทุกคนพึงมีคือการที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น เงื่อนไขในการขอสินเชื่อ การสมัครสินเชื่อ  อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจกู้หรือการกลับมากู้อีกครั้งหากจำเป็นสิทธิในการเลือกและเปรียบเทียบ
    เนื่องจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อนั้นมีหลายประเภท หลายเงื่อนไข นอกจากสินเชื่อรถแลกเงินแล้วก็ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้น ผู้กู้จึงมีสิทธิเต็มที่ในการเลือกและตัดสินใจ เพื่อใช้บริการในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีสิทธิในการเลือกผ่อนชำระตามกำลังและความสามารถ ซึ่งอยู่ในกรอบเงื่อนไขที่กำหนดด้วย

สิทธิในการได้รับเอกสารและหลักฐานการชำระเงิน
    สิทธิลูกค้าสินเชื่อรถยนต์อีกข้อหนึ่งคือการที่ผู้กู้ต้องได้รับเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน ภายหลังจากที่ทำสัญญาเงินกู้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสำเนาสัญญาฉบับที่สมบูรณ์ แต่ชำรุดเสียหายหรือปรากฏข้อผิดพลาดใด ๆ ตลอดจนหลักฐานการชำระเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกงวด เพื่อที่ผู้กู้จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหากโดนร้องขอ

สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
    ไม่ว่าจะเป็นก่อนกู้ ระหว่างที่กำลังผ่อนชำระ หรือแม้แต่หลังผ่อนชำระครบถ้วนไปแล้ว สิทธิลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทุกคนพึงมีคือการที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น เงื่อนไขในการขอสินเชื่อ การสมัครสินเชื่อ  อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจกู้หรือการกลับมากู้อีกครั้งหากจำเป็น


สิทธิในการถูกติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม

ถึงแม้จะเป็นลูกหนี้ แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการทวงถามหนี้อย่างถูกต้องเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ลูกหนี้จะต้องได้รับใบแจ้งเตือนการชำระหนี้ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระเสมอ เพื่อจะได้เตรียมตัวทัน และไม่ว่าจะชำระตรงตามกำหนดหรือเกินเวลา ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพจากพนักงาน

สิทธิในการสร้างประวัติเครดิตที่ดี
    และสุดท้าย สิทธิลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทุกคนนั้นสามารถสร้างเครดิตที่ดีให้กับตัวเอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการขอสินเชื่อครั้งต่อไปในอนาคตได้ โดยหากผู้กู้มีความสามารถชำระหนี้เกินยอดที่กำหนด หรือชำระครบก่อนกำหนด ทางผู้ให้กู้ก็มีหน้าที่ส่งข้อมูลให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประวัติเครดิตต่อไป
    
และทั้งหมดนี้ก็คือสิทธิลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งทุกคนควรตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และดูให้แน่ใจว่าตัวเองได้รับบริการตามสิทธิ์ที่พึงมีครบถ้วน
MOST POPULAR
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.