เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จังหวัดสิงห์บุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


28 ธ.ค. 2564, 11:27จังหวัดสิงห์บุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรี และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสิงห์บุรี และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ บริเวณหน้าเทวาลัยพระพรหม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษามูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัย และมาร่วมกิจกรรมรณรงค์ปล่อยขบวนรถ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ เป็นการเสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติแก่ประชาชนสำหรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ อีกทั้งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ จึงมีนโยบายมุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้บูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ประชาชนและเครือข่ายต่างๆในการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมด้านความปลอดภัยคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น ๒ ประเด็นหลัก คือ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด จัดตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการ ด่านชุมชน เพื่อชะลอความเร็วรถที่สัญจรไปมา และด่านครอบครัวที่คอยตักเตือน ดูแลบุตรหลานไม่ให้เมาแล้วขับรถและด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ให้ได้รับความปลอดภัยและเดินทางด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงสภาพถนน แก้ไขสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมจัดหาทางเลี่ยงเมื่อเกิดสถานการณ์การจราจรติดขัด อีกทั้งยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่การปฏิบัติงาน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.