วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsรอง ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 916


30 พ.ย. 2564, 08:25รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 916
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย  เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (L.T.C.) รุ่น 916 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 93  คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 4  ธ.ค. 64  ที่ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ  (ห้วยคล้า)  วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร  และ จ.อุบลราชธานี  โดยมี นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในนามคณะดำเนินงานการฝึกอบรม  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์  บุญสิงห์  รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.สมยศ  พรหมจันทร์  ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ  ซึ่งมี นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย  เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในนามคณะดำเนินงานการฝึกอบรม  กล่าวว่า  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (L.T.C.) เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นผู้นำความรู้ เสียสละ อดทน และทำความรู้จัก สนิทสนมกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้ราบรื่น ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร และประเทศชาติในอนาคตสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ สามารถนำความรู้และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับค่านิยมของคนไทย  12  ประการ  เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ สามารถนำความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ใช้ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันนายสำรวย  เกษกุล  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาผู้นำองค์กรทั้งในด้านการเป็นผู้นำ และทักษะกระบวนการลูกเสือในระดับสูง รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือ เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางกาย จิตใจ  สติปัญญา และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้าโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยการยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ การเรียนรู้โดยการกระทำ เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง และการใช้ระบบหมู่  กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างระเบียบวินัย ให้กับเยาวชนของชาติ และผู้ที่เป็นลูกเสือ คือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น โดยภาพลักษณ์และคุณค่าของการลูกเสือที่กล่าวมานี้เกิดจากการบ่มเพาะ และปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนับร้อยปี จนเป็นที่ประจักษ์ของคนในชาติและสังคมโลก ตนมีความเชื่อมั่นว่า บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำเอาหลักการ แนวคิด  เทคนิค และกระบวนการลูกเสือ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ กับหน่วยงานของตนเองได้เป็นอย่างดี
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.