เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปลัดมหาดไทย อัญเชิญผ้าพระกฐินสมเด็จพระสังฆราชทอดถวาย ณ วัดกลาง ลพบุรี


18 พ.ย. 2564, 17:06ปลัดมหาดไทย อัญเชิญผ้าพระกฐินสมเด็จพระสังฆราชทอดถวาย ณ วัดกลาง ลพบุรี
วันนี้ ( 18 พ.ย.64 ) เวลา 13:00 น. ที่พระอุโบสถ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัญเชิญผ้าพระกฐินทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีสมเด็จมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การนี้ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) พระกิตติญาณเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดกลาง พระเถรานุเถระ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุภกิณห์ แวงชิน นายวชิระ เกตุพันธุ์ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์  ไวยาวัจกรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมในพิธี 

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเชิญผ้าพระกฐินประทาน กล่าวบท นะโม 3 จบ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จบแล้ว ประธานถวายผ้าพระกฐินและเทียนบูชาพระปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์กระทำอปโลกนกรรม ประธานถวายบริวารกฐิน พุทธศาสนิกชนถวายเครื่องไทยธรรม ประธานมอบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินแก่ไวยาวัจกรวัดกลาง กรวดน้ำ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา ประธานกราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี โดยมียอดปัจจัยที่ถวายเพื่อทำนุบำรุงศาสนา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,635,000 บาท ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานสัมโมทนียกถา ความโดยสังเขปว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระศรัทธาให้น้อมนำผ้าพระกฐินมาน้อมถวายพระสงฆ์ ณ วัดกลางแห่งนี้ ซึ่งมีความสำคัญและผูกพันกับศิษยานุศิษย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยพระอุโบสถนี้ ทางคณะศิษยานุศิษย์วัดราชบพิธได้มาร่วมดำเนินการก่อสร้างถวายเป็นเสนาสนะ เป็นศาสนสถาน เพื่อให้พระสงฆ์ทั้งปวงได้ประกอบศาสนกิจ และอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ชาวบางขันหมาก ได้ใช้ประโยชน์ โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานอนุญาตให้อัญเชิญพระพุทธอังคีรส (จำลอง) เป็นพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้ จึงถือว่าวัดกลางเป็นวัดในพระอุปถัมภ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกวัดหนึ่ง และอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดราชบพิธ สืบเนื่องมาจากที่วัดราชบพิธได้ส่งเสริมดูแลคณะสงฆ์ รามัญ ที่อำเภอพระประแดง มาโดยตลอด ซึ่งพระกิตติญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดกลาง และพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี ก็เป็นเชื้อสายจากวัดแห่งนี้ที่ไปศึกษาจากวัดอาษาสงคราม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และกลับมาพัฒนาวัดในท้องถิ่นที่อยู่ ถือเป็นการกลับมาสร้างความเจริญ เป็นความอุตสาหะและความจริงใจของพระสงห์ ลูกหลานชาวตำบลบางขันหมากเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบ้านเกิด 

"การทอดกฐินถือเป็นอานิสงส์สำคัญซึ่งใน 1 ปี วัดสามารถรับผ้าพระกฐินได้ 1 ครั้ง ถือว่าเป็นบุญประจำกาล ที่สามารถกระทำได้ภายใน 1 เดือน หลังออกพรรษา วันนี้จึงเป็นการเรามาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนา มาช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนา วัดกลางแห่งนี้ไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ได้เป็นสมบัติของเจ้าอาวาส แต่เป็นสมบัติของเราชาวพุทธศาสนิกชนทุกคน สาธารณสถานต่าง ๆ นั้นเราในฐานะพุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน ต้องช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาขึ้น ส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมก็ช่วยกันทำนุบำรุงให้ดีขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่นนี้ เพื่อเป็นศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไป จึงขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคน" เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวสัมโมทนียกถาในช่วงท้าย 

ทั้งนี้ ก่อนประกอบพิธี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ บริเวณด้านหลังพระอุโบสถวัดกลาง ร่วมกับเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ได้เยี่ยมชม พบปะ และให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ของจังหวัดลพบุรี มาออกร้านจำหน่ายให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ซึ่งมีผ้าลวดลายต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ หลากหลายรูปแบบและหลากหลายสีสัน มีความโดดเด่น แปลกตา เป็นอัตลักษณ์ผ้าของจังหวัดลพบุรีที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
     
จากนั้น ในเวลา 14:00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางต่อมายังวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์มอญบางขันหมาก และร่วมกิจกรรมกับชาวมอญบางขันหมาก ซึ่งจากประวัติมีการสันนิษฐานว่า ชาวมอญบางขันหมากได้อพยพมาจากพม่าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้อพยพชาวมอญกลุ่มนี้มาสร้างเมืองลพบุรี เพราะชาวมอญมีความถนัดในการทำอิฐ และเมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้วเห็นว่าภูมิประเทศแห่งนี้ทำเลดี เหมาะที่จะตั้งหลักปักฐาน จึงตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลบางขันหมากจนถึงทุกวันนี้ บริเวณทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองลพบุรี ห่างจากเขตเทศบาลเมืองลพบุรีประมาณ 2 กิโลเมตร โดยชาวมอญบางขันหมากในปัจจุบันมีลักษณะใกล้เคียงกับคนไทย เพราะความกลมกลืนทางวัฒนธรรม แต่ยังคงมีการอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไว้ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัด อาทิ การกินอยู่ อาหารพื้นบ้าน การแต่งกาย และการพูดภาษาถิ่น รวมถึงพระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ยังคงใช้ภาษามอญในการสวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้ จุดเด่นของชาวมอญบางขันหมาก คือ ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา แม้สภาพเศรษฐกิจสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด แต่ความศรัทธาของชาวมอญยังคงเหนียวแน่น สะท้อนจากเมื่อถึงเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ชาวบางขันหมากทุกครัวเรือนจะไปร่วมทำบุญที่วัด ผู้ที่ไปทำงานต่างถิ่นก็จะกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเดิมในทุกโอกาส ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก จนถึงปัจจุบันRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.