เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ภูเก็ต เริ่มแล้วพรุ่งนี้! เข้าเมืองไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิด แค่โหลดแอพหมอพร้อม


15 พ.ย. 2564, 21:09ภูเก็ต เริ่มแล้วพรุ่งนี้! เข้าเมืองไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิด แค่โหลดแอพหมอพร้อม
วันนี้ (15พ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงานว่ามี คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7190/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.64 เป็นต้นไปนั้น เพื่อผ่อนคลายมาตรการและเร่งฟื้นฟูการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านสาธารณสุข

 


 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานกาณ์ปัจจุบัน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กันไปกับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเห็ชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชมุครั้งที่ 61/2564  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 จึงลงนามคำส่งจังหวัดภูเก็ตวันที่ 15พ.ย.64 แก้ไขเพิ่มเติม คำส่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ต.ค.64 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ซึ่งรายละเอียดความในข้อ 3 คำสั่งที่ 6245/2564 ที่ยกเลิกคือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ ATK ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ และสามารถนำชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย.ไปตรวจกับสถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต.นำผลยืนยันเป็นลบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ต.ค.64 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดความในข้อ 4 ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 คือให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 


4.ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ‘หมอพร้อม’ และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ”

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.