เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มหาดไทย แต่งตั้งโยกย้าย ปลัดจังหวัด-ผู้ตรวจราชการกรมปกครอง-ผู้บริหารส่วนกลาง รวม 32 ตำแหน่ง


12 พ.ย. 2564, 15:42มหาดไทย แต่งตั้งโยกย้าย ปลัดจังหวัด-ผู้ตรวจราชการกรมปกครอง-ผู้บริหารส่วนกลาง รวม 32 ตำแหน่ง
วันนี้ ( 12 พ.ย.64 ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการ, โยกย้ายข้าราชการ รวม 3 ฉบับ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย คำสั่งแรกย้ายข้าราชการตำแหน่งปลัดจังหวัดจำนวน 3 รายคำสั่งที่สอง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง จำนวน 1 ราย


และคำสั่งที่สาม แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง จำนวน 28 ราย

หมายเหตุ : ห้ามมิให้ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้งจัดงานรื่นเริง (เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง) รวมถึงการรวมตัวของประชาชนเพื่อร่วมแสดงความยินดี หรือเพื่อการเดินทางในทุกกรณี ตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.