วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsขึ้นรถโดยสารสังเกตสติกเกอร์ BMTA PASS มั่นใจปลอดภัย ได้มาตรฐาน


28 ต.ค. 2564, 11:47ขึ้นรถโดยสารสังเกตสติกเกอร์ BMTA PASS มั่นใจปลอดภัย ได้มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดอายุการใช้งานรถตู้โดยสารประจำทาง จะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบนำรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี มาวิ่งให้บริการ ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย เนื่องจากรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี จะมีสภาพทรุดโทรม อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งบริษัทประกันภัยจะไม่รับจัดทำประกันภัยให้กับรถตู้โดยสารดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการเดินทาง ขสมก. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรถตู้โดยสารประจำทางที่วิ่งให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงได้จัดทำสติกเกอร์ “BMTA PASS” สำหรับนำไปติดบริเวณกระจกด้านหน้า และประตูรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการสังเกตรถตู้โดยสารที่มีความปลอดภัย ก่อนตัดสินใจใช้บริการทั้งนี้ ขสมก. ขอความร่วมมือประชาชนใช้บริการรถตู้โดยสารที่ได้รับการติดสติกเกอร์ “BMTA PASS” เนื่องจากรถตู้โดยสารดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจาก ขสมก. แล้วว่า มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และมีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.