วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนครปฐมอ่วม ! น้ำล้นตลิ่งไหลท่วม "4 อำเภอ" ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ


28 ต.ค. 2564, 11:42นครปฐมอ่วม ! น้ำล้นตลิ่งไหลท่วม "4 อำเภอ" ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 อําเภอ ประกอบด้วย อ.บางเลน อ.นครชัยศรี อ.กําแพงแสน และ อ.สามพราน  มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ท่วมพื้นที่บ้านราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี น้ำได้เอ่อท่วมตลาด และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำในหลายพื้นที่ ปัจจุบันการระบายน้ำมาทางแม่น้ำท่าจีน ที่รับการระบายน้ำจากเขื่อนกระเสียวอยู่ใน ระดับส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับน้ำทะเลหนุนทําให้ระดับน้ำยังคงส่งผล กระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำต่อไป อําเภอ อปท. ผู้ปกครองท้องที่ได้ร่วมกันจัดหากระสอบทรายกั้นน้ำ และสูบน้ำ และได้เตรียมพื้นที่พักพิงไว้แล้วจังหวัดนครปฐม


ได้แจ้งเตือนกรณีการระบายน้ำเขื่อนกระเสียวให้ประชาชนทราบแล้ว ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือน้ำท่วมขังแหล่งชุมชนโรงเรียนการบิน ตําบลกระตืบ อําเภอกําแพงแสน พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ตําบลบาง หลวง อําเภอบางเลน พื้นที่ประมาณ 4,200 ไร่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน พื้นที่ประมาณ 4,400 ไร่ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ตําบลบางไทรป่า อําเภอบางเลน พื้นที่ประมาณ 4,800 ไร่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำเร่งระบายน้ำในเขตชุมชน จํานวน 6 เครื่อง และโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบันลือ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.