เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อำเภอรัตนบุรี จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก กรมสมเด็จพระเทพฯ


19 ต.ค. 2564, 19:49อำเภอรัตนบุรี จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก กรมสมเด็จพระเทพฯ
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอรัตนบุรี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้กับประชาชนอำเภอรัตนบุรี 12 คน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น


 

โอกาสนี้ นายอำเภอรัตนบุรี ได้นำประชาชนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อแจกจ่ายให้แก่ เกษตรกรและราษฎร นำไปเพาะปลูกให้มีผลผลิตที่ดีไว้บริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน หากเหลือก็แบ่งปันผู้อื่น และนำไปขายเพิ่มรายได้ สามารถปรับตัวตามชีวิตวิถีใหม่มีเมล็ดพันธุ์ผักที่ดีมีคุณภาพ สะสมสำรองไว้เพาะปลูกในรุ่นต่อไปได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่มีความเข้มแข็ง ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี 2564 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม และ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต และ หน้าที่พลเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคม

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.