เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เปิดขั้นตอน ! ลงทะเบียน "วินมอเตอร์ไซค์ - แท็กซี่" รับเงินเยียวยา 10,000 บาท


14 ต.ค. 2564, 13:02เปิดขั้นตอน ! ลงทะเบียน "วินมอเตอร์ไซค์ - แท็กซี่" รับเงินเยียวยา 10,000 บาท
วันที่ 14 ต.ค. 64 หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยแบ่งการจ่ายเงินเยียวยาออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 10,000 บาท แบ่งจ่ายเดือน 5,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

2.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 5,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือนสำหรับรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงิน พร้อมเงื่อนไขที่ต้องรู้ ก่อนเปิดลงทะเบียนในวันที่ 25 ต.ค. – 5 พ.ย.64 มีดังนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงิน

1. เป็นผู้ประกอบอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.64

2. มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

3. รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน

4. ประกอบอาชีพใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของ ศบค. (3 ส.ค.)

5. ไม่เคยใช้สิทธิตามมาตร 33, 39 และ 40

6. มีศักยภาพในการขับรถ

7. กรณีรถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถ และผู้ให้เช่าโดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ


ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงิน “มอเตอร์ไซค์รับจ้าง-แท็กซี่”

1.ลงทะเบียนจองคิวก่อนเดินทางมาลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart QUEUE ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. – 5 พ.ย.64

2.เดินทางมาลงทะเบียน ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตามวันและเวลาที่จองคิว

หลักฐานลงทะเบียนรับเงิน “มอเตอร์ไซค์รับจ้าง-แท็กซี่”

1.ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับ ณ จุดลงทะเบียน)

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยแบ่งการโอนเงินเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 : ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.64 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 : ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย.64 สำหรับรถแท็กซี่เช่าขับ


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.