วันที่ 19 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.4


1 ต.ค. 2564, 20:48

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.4เมื่อวันที่ ( 30 ก.ย.64 ) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร ด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เช่น การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเพื่อเน้นให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอารยธรรม และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นหนึ่งในบรรดาคนไทยที่มีความคิดเห็นก้าวหน้าทันสมัยในกลุ่มชาวต่างประเทศต่างๆ ทรงริเริ่มสร้างเงินแบน หรือ เงินแป ขึ้น ใช้แลกแทนเงินกลม หรือ เงินพดด้วง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงงานผลิตเงินเหรียญแบบสากลนิยม 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา©2018 ONBNEWS. All rights reserved.