วันที่ 26 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมจร ร่วมกับ ปปช. จัดโครงการความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต


20 ส.ค. 2564, 08:03มจร ร่วมกับ ปปช. จัดโครงการความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต
พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ( Anti-Coruption Education) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการดังกล่าวเป็นการดำริเริ่มร่วมกันเบื้องต้นระหว่างพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและคณะผู้บริหาร มจร กับ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ปปช.และคณะกรรมการปปช. โดยได้ตระหนักว่าการทุจริตคอรัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายที่กัดกร่อนประเทศ เป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาบ้านเมืองไม่ให้เจริญก้าวหน้า พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยเรานั้นมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่ในระดับหนึ่งและถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนแล้วสังคมไทยก็น่าเป็นห่วง และมองว่าอนาคตของประเทศก็ไม่รู้ว่าจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไร 

คณะผู้แทนของ มจร และปปช.จึงมองเห็นว่าคุณูปการของเทศเราที่มีอยู่และจะเอื้อต่อการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นได้ดี มีประสิทธิภาพในอีกด้านหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาโดยผ่านมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนในด้านนี้


พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการการต่อต้านการทุจริตระดับชาติในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่โดยผ่านการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นต้นแบบเพื่อจะได้นำไปขยายผลออกไปสู่สังคมไทยประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า มจร ที่มีอยู่ทั่วประเทศและไปปฎิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ทั่วโลก นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในสังกัด มจร อีก 18,000 รูปร่วมในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาจำนวน 5 ครั้ง โดยเริ่มจากวันอังคารที่ 24 สิงหาคม พฤหัสบดีที่ 26 จันทร์ที่ 30 สิงหาคม พุธที่ 1 และศุกร์ที่ 3 กันยายนนี้ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในทุกรายการนั้นผ่านระบบ Application Zoom  โดยสามารถเข้าระบบ Zoom meeting ID 9898248048 และห้องสำรอง ID 6766961123 โดยมีเป้าหมายว่าอย่างน้อยจะมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นรูป/คน และทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับเกียรติบัตรจาก มจร และปปช. ในฐานะองค์ในการจัดงานในครั้งนี้ มาร่วมกันรังเกียจ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่กระทำและ Anti-Coruption ในสังคมไทยเพื่อจะได้ช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานของเราในวันข้างหน้า 


หัวข้อ "โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education
ผ่านระบบออนไสน์ (Appication Zoom)”

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วม > (ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ทั่วประเทศและพระสอนศีลธรรม พระวิทยากรทั่วประเทศ)

ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วม > (พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม พระวิทยากร คณะสงฆ์หนกลาง และบุคลากร มจร ภาคกลางทั้งหมด)

 

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  ผู้เข้าร่วม > (พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม พระวิทยากร คณะสงฆ์หนเหนือ และบุคลากร มจร ภาคเหนือทั้งหมด)

 

ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ก.ย. 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วม > (พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม พระวิทยากร คณะสงฆ์หนใต้และบุคลากร มจร ภาคใต้ทั้งหมด)

 

ครั้งที่ 5 วันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา12.00 น. เป็นต้นไป  ผู้เข้าร่วม > (พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม พระวิทยากร คณะสงฆ์หนตะวันออก และบุคลากร มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด)

 

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.