เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ร่วมฝ่าวิกฤต มอบเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย


9 ส.ค. 2564, 16:53สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ร่วมฝ่าวิกฤต มอบเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย
วันนี้ ( 9 ส.ค.64 ) พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในคำสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย จำนวน 5 รูปโดยพิจารณาจากพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องโควิด-19ในประเทศไทย ประกอบด้วย

1. พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ) วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
2. พระกิตตาโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ) วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร
3. พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฑ์ กรุงเทพมหานคร
4. พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ) วัดพระธรรมกาย กรุงเทพมหานคร
5. พระปลัดแดง ชินวํโส วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยในขณะนี้ทำให้คณะสงฆ์ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและสมาชิกกว่า 100 วัดในมลรัฐต่างๆมีความห่วงใยในพระสงฆ์ และประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง พระเทพพุทธิวิเทศ(ประชัน) ประธานสมัชชาฯ พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด)เลขาธิการสมัชชาฯ จึงได้เรียกประชุมสมาชิกโดยมีมติว่า ให้วัดทุกวัดในสหรัฐอเมริการ่วมกันบริจาคเงินตามกำลังเพื่อจะได้รวบรวมนำเงินเหล่านั้นไปมอบให้ผู้ประสานงานที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

บัดนี้คณะกรรมการประสานงานได้รับแจ้งจากสมัชชาฯว่า ได้รวบรวมเงินได้แล้วเป็นจำนวน 750,000 บาท ขอให้ผู้ประสานงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนำไปดำเนินการมอบให้กับองค์กร และหน่วยงานหลักของคณะสงฆ์เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร โรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยมอบให้แห่งละ 250,000 บาท ประกอบด้วยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดำรงตำแหน่งประธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไปแล้ว 20 แห่งทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดและโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

ในการนี้จะมีพิธีมอบในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน)ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ย้ำว่า สมัชชาฯห่วงใยในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยยิ่งจึงได้ติดตามข่าวและวิเคราะห์สรุปกันในทุกสัปดาห์ ดังนั้นการช่วยเหลือในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น เป็นการให้กำลังใจกับหน่วยงานที่ทำงานหนักเพื่อพระสงฆ์และประชาชนทั้งประเทศ และขออวยพรให้ประเทศชาติของเราจงผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็ว

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.