เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศสั่งปิด บ.ไวต้าฟู้ด หวั่นกระทบสภาวะจิตใจของประชาชน


30 ก.ค. 2564, 08:49ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศสั่งปิด บ.ไวต้าฟู้ด หวั่นกระทบสภาวะจิตใจของประชาชน
เมื่อเวลา 20.15 น.วันนี้ 29 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3592/2564 เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3580/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง เปิดบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ (5 แห่ง) บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ให้ดำเนินกิจการตามปกติ และปิดหมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

 

โดยคำสั่งระบุรายละเอียดว่า อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3580/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง เปิดบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ (5แห่ง) บริษัท ฟรุตตี้ดรายจำกัด ให้ดำเนินกิจการตามปกติ และปิดหมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว นั้น

 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังคงปรากฏอยู่ ประกอบกับขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการนำตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1)และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกเฉพาะข้อ 1 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2580/2564  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

ข้อ 2  ให้ปิดบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ 5 แห่ง (บริษัท แวนด้าพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด บริษัท แวนด้า แฟคทอรี่ จำกัด บริษัท แวนด้าโฟรเช่น จำกัด บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด และบริษัท ไทยโคคอน ฟู้ด (จำกัด) และบริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ มอบหมายให้นายอำเภอท่ามะกา เป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่

 

ข้อ 3 นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3580/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง เปิดบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ (5 แห่ง) บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ให้ดำเนินกิจการตามปกติ และปิดหมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ทุกประการ

 

 อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

  

 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.