วันที่ 29 ก.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsแม่ฮ่องสอน พบกลองมโหระทึก อายุ 2,000 ปี


16 มิ.ย. 2564, 15:45แม่ฮ่องสอน พบกลองมโหระทึก อายุ 2,000 ปี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกลองมโหระทึก ที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ในพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
การตรวจสอบพบว่า กลองมโหระทึกชิ้นนี้หล่อด้วยโลหะสำริด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง 80 เซนติเมตร ฐานกลองผุกร่อนชำรุดบางส่วน มีความสูงจากหน้ากลองถึงฐาน 55 เซนติเมตร หล่อหนา 0.1 มิลลิเมตร หน้ากลองปรากฏลายดวงอาทิตย์ 12 แฉกที่กึ่งกลาง และประติมากรรมลอยตัวรูปกบ เรียงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 4 ตัว ที่ลำตัวกลองบริเวณช่วงต่อระหว่างส่วนบนและส่วนกลาง มีหูกลอง จำนวน 4 หู กลองมโหระทึกชิ้นนี้ สามารถกำหนดอายุได้ราวช่วง 1,500 - 2,000 ปีมาแล้ว
 อย่างไรก็ตาม กลองมโหระทึกชิ้นดังกล่าวถือเป็นการค้นพบกลองมโหระทึกชิ้นแรกของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นสมบัติที่มีค่าของแผ่นดิน มีความสำคัญในฐานะหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวและปฏิสัมพันธ์กับดินแดนภายนอกของกลุ่มคนยุคโลหะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้หารือกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย และผู้นำชุมชน ถึงแนวทางในการอนุรักษ์และเก็บรักษาโบราณวัตถุชิ้นสำคัญดังกล่าว ต่อไป
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.