วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsวัดศาลาลอย แจกข้าวสารชาวบ้าน 2000 ก.ก. เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19


11 มิ.ย. 2564, 19:37วัดศาลาลอย แจกข้าวสารชาวบ้าน 2000 ก.ก. เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระมงคลรัตนสุธี เจ้าคณะอำเภอประทาย-โนนแดง (ธรรมยุติ) / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย และคณะสงฆ์วัดศาลาลอย พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชน ได้มอบข้าวสารถุงละ 10 ก.ก. ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามแนวพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โดยมี การคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และจัดการเน้นความสำคัญของการมาตรการทางสังคม และปฏิบัติตามขั้นตอนของการแจกสิ่งของ ตามที่จังหวัดได้กำหนดมาตรการไว้ ให้กับชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นคนว่างงาน และผู้ที่ถูกปรับลดเงินเดือน รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ มาขอรับการช่วยเหลือตามขั้นตอนที่ทางวัดกำหนดจำนวน 200 คน เป็นข้าวสาร 2000 ก.ก.

 

พระมงคลรัตนสุธี เจ้าคณะอำเภอประทาย-โนนแดง (ธรรมยุติ) / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย เปิดเผยว่า ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

ในการนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาโปรดให้ วัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ มิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้คำนึงถึงความความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้น ๆ เป็นสำคัญ และในการนี้ทางคณะสงฆ์วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา น้อมรับพระบัญชาและพระดำริในองค์สมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงประทานความห่วงใย แด่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าคุณพระมงคลรัตนสุธี กล่าว
  


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.