เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"อธิการบดี" มหาจุฬาลงกรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค - จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


27 พ.ค. 2564, 16:51"อธิการบดี" มหาจุฬาลงกรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค - จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ปัจจัยเพื่อจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือภิกษุ สามเณร  โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ณ มณฑบวิธีหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลับ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระเทพวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) พระเมธีธรรมาจารย์  รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระเทพวัชรบัญฑิต รศ.ดร. , พระเทพปวรเมธี ผู้แทนคณะภาค ๔ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร. และคณะผู้บริจาค มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัยเพื่อจัดตั้งโรงทาน 
 โดยรายนามเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยเพื่อนำไปพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัยเพื่อจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือ พระภิกษุสามเณร โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้

๑. พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินธโร) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
๒.พระมงคลรัตนวิเทศ วัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา
๓. พระครูวิเทศกัลยาณธรรม วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
๔. พระครูปลัดสมนึก สุธมมดิรสทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง )อำเภอเมืองอุทัยธานี
๕. พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที
๖. พระภาวนาประชานุกูล วิ. วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗. วัดลาดปลาเค้า
๘. วัดบำเพ็ญเหนือ
๙. ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร
๑๐. ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์
๑๑. สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ
๑๒. ดร.นิตยา อรุณวงศ์ โฉมฉาย อรุณฉาน) และคุณเฉลียว ปรีกราน
๑๓. คุณจิณห์นิมาศ วงศ์ประไพ
๑๔. คุณจิราภรณ์ ฉายแสง
๑๕. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี
๑๖. คุณสุพิชญา ไพฑูลย์
๑๗. คุณวีระชัย แก่นภักด
๑๘. คุณฐิตาภา บุญพ่วน
๑๙. ดร.ประภัสสร คุ้มสุวรรณ์
๒๐. ยศการคลินิก
๒๐. ดร.อรพรรณ สินประสงค์
๒๒. ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค
๒๓. ดร.ธนวรรณ เยี่ย
๒๔.มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย
๒๕. บริษัทภาพวีดีโอโปรดักชั่นRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.