เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สุพรรณฯ เดินหน้าขับเคลื่อนเสนอตัวคัดเลือกสู่การเป็น "เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก"


28 เม.ย. 2564, 20:25สุพรรณฯ เดินหน้าขับเคลื่อนเสนอตัวคัดเลือกสู่การเป็น "เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก"
จังหวัดสุพรรณบุรีพรั่งพร้อมด้วยมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านคีตศิลป์ มีรากฐานและสินทรัพย์ด้านดนตรีที่เข้มแข็ง ผสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของผู้คนหลากชาติพันธุ์บนที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนแห่งนี้มาอย่างยาวนานบทเพลงและลำนำแห่งดนตรีในจังหวะและลีลาต่างๆ ผ่านภาษาพื้นถิ่นและสำเนียงเสียง “เหน่อ” ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ “คนสุพรรณ” ได้รังสรรค์สุนทรียภาพและความรื่นรมย์ให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านนักร้อง นักดนตรีที่คนไทยไม่เคยลืมเลือน

ความโดดเด่นทางดนตรีกวีศิลป์ของ “คนสุพรรณ” และการสืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คนกับดนตรีที่ผสานเป็นหนึ่งเดียว สายธารดนตรีที่ยิ่งใหญ่ ๕สายธาร “เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ” ทั้งเพลงพื้นบ้าน เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต และเพลงสตริงสมัยใหม่ในวันนี้ ยังคงถ่ายทอดสู่คนไทยทั้งประเทศโดยคนดนตรีสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง และใช้ดนตรีเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนา ต่อยอด สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับเมืองสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายคนดนตรีกลุ่มต่าง ๆโดยในวันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีแม่ทัพสองท่านร่วมลงนามเอกสารสำคัญในการเสนอตัวเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก พร้อมเคลื่อนทัพทั้งองคาพยพไปด้วยกัน โดยในช่วงเช้า นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีคณะกรรมการเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรีลงนามใบสมัคร เวลา ๐๘.๕๙ น. ณ ห้องประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาในช่วงบาย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรีได้ลงนามหนังสือนำส่งเลขาคณะกรรมแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(Thai National Commission For UNESCO ) เวลา ๑๔:๑๙ น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และ อพท. จะเป็นผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีในการนำส่งใบสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ยกระดับอัตลักษณ์ทางดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี ก้าวสู่ระดับโลก โดยมีเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และเจตจำนงอย่างแน่วแน่ ในการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก เพื่อเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable DevelopmentGoals : SDGs 2030) ตามแผนพัฒนาโลก สู่โลกอย่างยั่งยืนRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.