วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsอนุมัติงบกลาง 1 พันล้าน ให้ข้าราชการ-ลูกจ้าง กทม. คนละ 12,000 บาท ตอบแทนสู้โควิด-19 


3 มี.ค. 2564, 12:43อนุมัติงบกลาง 1 พันล้าน ให้ข้าราชการ-ลูกจ้าง กทม. คนละ 12,000 บาท ตอบแทนสู้โควิด-19 
 

 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาท มอบให้ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ คนละ 12,000 บาท เป็นค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัยโรคโควิด-19 โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที งบที่มอบให้ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ มาจากไหน

 มาจากงบกลางประจำปี 2564 ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ทั้งสิ้น 1.4 หมื่นล้านบาท โดยงบจำนวน 1,020 ล้านบาทนั้น มาจากงบกลางดังกล่าว อยู่ในหมวดเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบาท

 งบกลางประจำปี 2564 ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บาท จะถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง

          1. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บาท

          2. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบาท

          3. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบาท

          4. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 2,700 ล้านบาท

          5. เงินบำเหน็จลูกจ้าง จำนวน 1,035 ล้านบาท

          6. ค่าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบาท

          7. เงินสำรองสำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 10 ล้านบาท

          8. เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บาท

          9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จำนวน 3,975,618,000 บาท

         10. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบาท

          11. เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บาท

          12. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบาท

          13. เงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บาท


 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.