วันที่ 15 เม.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsม.เกริก แนะนำหลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต "สร้างผู้บริหารมืออาชีพ และผู้นำทางการศึกษา ที่มีความรู้คู่คุณธรรม"


1 มี.ค. 2564, 15:02ม.เกริก แนะนำหลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต "สร้างผู้บริหารมืออาชีพ และผู้นำทางการศึกษา ที่มีความรู้คู่คุณธรรม"
มหาวิทยาลัยเกริก แนะนำหลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ : ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Educational
ชื่อย่อ : D.Ed (Educational Administration)

 

 


รูปแบบการเรียนการสอน
1. เป็นระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ (ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
2. มีภาคฤดูร้อน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ประจำหลักสูตร)
3. การเทียบเคียงหน่อยกิตในระบบทวิภาค เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเกริก ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
4. หลักสูตร 3 ปี
5. เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์
6. มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเปิดรับสมัคร/เปิดเรียน


• ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
• รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
• รับจำนวน 30 คน
• เปิดเรียน มิถุนายน 2564

 

 ติดต่อประสานงาน/สมัคร
ดร.อำนาจ ศรีแสง โทร 089-949-6471
Freelance คุณสภากรณ์ โสภาบุตร

ค่าใช้จ่าย
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 650,000 บาท แบ่งออกเป็น ค่าเทอม 500,000 บาท ค่าอื่น ๆ 150,000 บาท ชำระเป็นงวดได้และมีส่วนลดให้

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนินเมื่อปี พ.ศ.2495 โดยท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา

 

 


สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ" แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

ทั้งนี้หากทางใดสนใจสามารถเดินทางได้ที่ : มหาวิยาลัยเกริก เลขที่ 3 ถ.รามอินทรา ซอย 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ : 10220 เว็บไซต์ http://www.krik.ac.th/

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.