วันที่ 18 เม.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ว่าฯ สุราษฎร์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 30/2564


1 มี.ค. 2564, 13:29ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 30/2564
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 1 มี.ค. 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 30/2564 ที่วิทยาลัยปกครอง ศูนย์การเรียนรู้ภาคใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 12 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 95 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-12 มีนาคม2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, หมวดการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่, หมวดการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม, หมวดการศึกษาดูงาน และหมวดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะวิถีธัญบุรี การดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติธรรม 

ทั้งนี้ วิทยาลัยการปกครองได้เรียนเชิญคณะวิทยากรจากสำนัก และกองต่าง ๆ ของกรมการปกครอง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นมาเป็น ผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมการปกครอง

และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ คุณธรรมของนักปกครองท้องที่ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในด้านต่างๆ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล, การขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่, การรับรู้ข่าวสารและการใช้สื่อโซเชียลต่างๆ ให้มีความเหมาะสม และการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.