วันที่ 16 ม.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsพ่อเมืองกาญจน์ สั่งปิดโรงแรม-รีสอร์ท ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด


14 ม.ค. 2564, 20:31พ่อเมืองกาญจน์ สั่งปิดโรงแรม-รีสอร์ท ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด
วันนี้ ( 14 ม.ค. 2564 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และมีการตรวจพบการแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม             ของคนจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว จึงมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ปิดโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้น โรงแรม และรีสอร์ท ที่เปิดเป็นสำนักงานที่ช่วยเหลือผู้ถูกคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือสถานที่พักเพื่อกักกันไว้สังเกตอาการ (Local Quarantine) หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

 

                     


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.