วันที่ 16 ม.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผญบ.ดอนกระต่าย ไอเดียแจ่ม! "ทำธนาคารน้ำใต้ดิน" เพื่อเก็บไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง


14 ม.ค. 2564, 18:55ผญบ.ดอนกระต่าย ไอเดียแจ่ม! "ทำธนาคารน้ำใต้ดิน" เพื่อเก็บไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายวิทยา เต่าทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 พร้อมชาวบ้านดอนกระต่าย ต.บางกระบือ จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดินเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง สร้างโคกหนองนาโมเดลบนพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน การบริหารจัดการน้ำโคกหนองนามีบ่อน้ำอยู่ 3 ระดับไหลจากที่สูงมาที่ต่ำ โดยการใช้ระบบโซลาเซลล์ดูดน้ำจากใต้ดินเก็บใส่แทงค์ที่บ้านพอเต็มแล้วก็จะปล่อยน้ำลงสวนเพื่อทำการเกษตรเหลือจากนั้นก็จะกักเก็บไว้ในธนาคารน้ำใต้ดิน ใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตร ชาวนาที่ทำนาล่าช้าจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำนาได้ ต้นข้าวก็จะไม่ยืนต้นตาย อยากให้มีธนาคารน้ำใต้ดินหมู่ละบ่อหรือตำบลละบ่อ ไม่ต้องรอน้ำจากชลประทานสามารถพึ่งพาตนเองได้ อนาคตอยากจะสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และศูนย์ร่วมรวมธนาคารต้นไม้ ที่หาได้ยากตอนนี้มี 40 สายพันธุ์แล้ว สถานที่นี้จะเป็นที่เช็คอินถ่ายรูปแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรี เพราะเราจะมีร้านกาแฟ บ่อน้ำรูปหัวใจ พันธุ์ไม้สวยงาม เลี้ยงเป็ด ไก่ และพืชผักสวนครัว ไว้ให้ชาวบ้านกินเองเหลือก็เอาไว้ขาย สร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน

ขอความร่วมมือเกษตรกร งดการเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยวนาปีแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำต้นข้าวยืนต้นตาย น้ำที่ชลประทานจัดสรรมีความเพียงพอต่อการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.