เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทำเนียบรัฐบาล


30 ก.ค. 2562, 08:39

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


 
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงทำเนียบรัฐบาล วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รถยนต์พระที่นั่งจอดเทียบหน้าตึกไทยคู่ฟ้า กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ รถยนต์พระที่นั่ง

 


 
ภริยานายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสีงาช้าง เพื่อทรงลงพระนามาภิไธย


 
นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานการจัดทำของที่ระลึกน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรแบบจำลองอาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เรื่อง ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ของที่ระลึกที่รัฐบาลน้อมเกล้าฯ ถวาย


 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรี


 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาส์น ณ แท่นที่ประทับบริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี


นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ใจความว่า
 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
เนื่องในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาต ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้
                  
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์ในน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามพระปฐมบรมราชโองการ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า อีกทั้งเป็นพลังสร้างสรรค์ให้ราษฎรยึดมั่นในการทำความดี มีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำนุบำรุงสังคมไทยให้มีความผาสุกสวัสดี สร้างความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติ พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ จักสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักร
                    
ในมหามงคลสมัยนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาต ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล


                  
ณ โอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต นำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  

 

ระหว่างนี้ วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรี นำผู้ร่วมงานกล่าวคำ “ทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง และเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ดื่มถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดเทพประทานพร ซึ่งเป็นการแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร จบแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
เมื่อได้เวลาอันสมควร นายกรัฐมนตรีและภริยา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ


 
ทั้งนี้ รัฐบาลได้เชิญพระราชวงศ์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน อัยการสูงสุด คณะทูตานุทูต กงสุล ผู้นำองค์การระหว่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ศาล อัยการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ป.ป.ช. ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือน ประธานองค์กรอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมาคม มูลนิธิ ผู้นำองค์การภาคเอกชน นักธุรกิจ ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ ครั้งนี้ด้วย


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.