เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนา 2 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า


28 ก.ค. 2562, 21:09

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนา 2 สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวันนี้ ( 28 ก.ค.62 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง©2018 ONBNEWS. All rights reserved.