เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"มท.2" นำชาวสงขลาสืบสานประเพณีลากพระตักบาตรเทโว อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม


3 ต.ค. 2563, 16:14"มท.2" นำชาวสงขลาสืบสานประเพณีลากพระตักบาตรเทโว อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
วันนี้ 3 ตุลาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณี ลากพระตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเทศบาลนครสงขลา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  นายอำเภอเมืองสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวเทศบาลนครสงขลา ได้ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ และตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทย และชาวต่างประเทศ อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาให้ดีขึ้น  ซึ่งในการประกวดเรือพระในปีนี้เป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยที่ประเพณีลากพระ หรือชักพระ เป็นประเพณีที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ ที่มีการปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี เป็นประเพณีที่พราหมณ์ ศาสนิกชน และพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนถึงสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เกิดความหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากเกิดการจับจ่ายใช้สอย


รมช.มท. กล่าวว่า "ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ของจังหวัดสงขลา จึงขอขอบคุณ และแสดงความชื่นชมทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจการจัดงานสืบสานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวของจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  โดยได้จัดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งรัฐบาลเองโดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีความพยายามในการที่จะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้จ่าย มีเงินหมุนเวียนในด้านการท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชน หลังจาก covid - 19 ได้เริ่มเบาบางลง จึงขอชื่นชมทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ทำความดี  เสียสละ รู้จักมัธยัสถ์ ประมาณตน และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ซึ่งจะทำให้สังคมมีความสงบสุข และจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป เพื่อที่จะทำให้เมืองสงขลา มีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับความเจริญทางด้านวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นสืบไป"

ต่อจากนั้น รมช.มท.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมลากพระ และนำขนมต้มวางใส่เรือพระ  ร่วมกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา อีกด้วย


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.