วันที่ 18 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติทหารเกษียณอายุราชการ


16 ก.ย. 2563, 11:17กองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติทหารเกษียณอายุราชการ
วันที่ 16 ก.ย. 2563 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ กองทัพบกโดยหน่วยทหารทั่วประเทศกำหนดจัด “ พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้กับกำลังพลที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ”  เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารในทุกระดับที่ปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก ประเทศชาติ และประชาชนมาตลอดระยะเวลารับราชการ โดยจัดขึ้นทั้งในระดับกองทัพบก, ระดับเหล่าสายวิทยาการ และระดับหน่วยที่ผู้เกษียณสังกัดอยู่ โดยมีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติ เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลที่ยังประจำการอยู่ได้ประจักษ์ และสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน Covid-19 ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา, การสวนสนามเทิดเกียรติ, การมอบโล่เกียรติยศ รวมถึงงานเลี้ยงอำลา เป็นต้น สำหรับในระดับกองทัพบกจะจัด “พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบกประจำปี 2563 ” ในวันที่ 23 ก.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดย พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพบก กทม. ประกอบด้วย กองทหารเกียรติยศ, การถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5, กิจกรรมของนักเรียนนายร้อย บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ, ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเทิดเกียรติ ในหอประชุมกิตติขจร สำหรับในปีนี้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเหล่าทหารบกเกษียณอายุราชการ อาทิ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พลเอก อนุชิต อินทรทัต จเรทั่วไป, พลเอก  อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก,  พลเอก จักรชัย โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นต้น

สำหรับพิธีเทิดเกียรติของเหล่าสายวิทยาการมีกำหนดดังนี้ 

วันที่ 18 ก.ย.2563 เวลา 10.00 - 13.00 น. เหล่าทหารปืนใหญ่ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี 

วันที่ 18 ก.ย.2563  เวลา 08.00 - 13.00 น. เหล่าทหารสรรพาวุธ ณ กรมสรรพาวุธทหารบก กทม. 

วันที่ 18 ก.ย.2563 เวลา 09.00 - 13.00 น. เหล่าทหารช่าง ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี   

วันที่ 24 ก.ย.2563  เวลา 10.00 - 13.30 น. เหล่าทหารราบ  ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 ก.ย.2563 เวลา 09.30 - 13.00 น. เหล่าทหารสื่อสาร ณ กรมการทหารสื่อสาร กทม.

วันที่ 25 ก.ย.2563 เวลา 09.00 - 13.00 น. เหล่าทหารแพทย์ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กทม.

วันที่ 25 ก.ย.2563 เวลา 08.00 - 13.30 น. เหล่าทหารพลาธิการ  ณ กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี  

ทั้งนี้กองทัพบกเชื่อมั่นว่าผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะยังคงเป็นบุคคลที่มีคุณค่า สามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการรับราชการไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองโดยรวม รวมทั้งการดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.