วันที่ 19 ต.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"รองอธิบดีกรมการปกครอง" นำคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563


6 ก.ย. 2563, 20:02"รองอธิบดีกรมการปกครอง" นำคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563
วันที่ 6 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นำคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี 2563 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ใน 8 คน ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี 2563 มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 และเขต 7 พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ร่วมต้อนรับ และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนายอำเภอแหวนเพชร ณ หอประชุมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 

 

โดยนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ และตอบข้อซักถาม/รับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งได้มีการนำผลงานของนายอำเภอมาจัดแสดงให้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชด้วย

ทั้งนี้กรมการปกครอง จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อคัดเลือกนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชน เป็นนายอำเภอแหวนเพชร (พื้นที่ปกติ) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล และรางวัลชมเชย 4 รางวัล และนายอำเภอแหวนเพชรพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 รางวัล แยกเป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล รวมเป็น 10 รางวัล เพื่อเข้ารับรางวัลแหวนเพชร/แหวนทองคำ โล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันดำรงราชานุภาพวันที่ 1 ธันวาคม 2563

 

  


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.