เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ตาก" เข้มสกัดโควิด-19 เมียนมา ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวร


2 ก.ย. 2563, 13:20"ตาก" เข้มสกัดโควิด-19 เมียนมา ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวร
วันนี้ (2 ก.ย. 63) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตาก ลงนามคำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง “ระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก”

 ตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 686/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก กำหนดระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ยกเว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้า 1 คน และคนประจำรถสินค้า 1 คน สัญชาติไทยหรือ เมียนมา รวมคันละ ไม่เกิน 2 คนนั้น


เนื่องจากเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดการเข้า-ออกตามจุดผ่านแดน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามายังประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่ดจังหวัดตาก ครั้งที่ 33/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งมติคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ

จังหวัดตากจึงกำหนดกรณียานพาหนะไม่เกิน 4 ล้อ ขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อนุญาตให้มีพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน เท่านั้น และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 แล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.