วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 เผยไทยสูญ 2 แสนล้าน/ปี จากอุบัติเหตุบนถนน กำชับผู้ว่าฯอีสาน ลดตัวเลขเจ็บ-ตาย


14 ส.ค. 2563, 16:45มท.2 เผยไทยสูญ 2 แสนล้าน/ปี จากอุบัติเหตุบนถนน กำชับผู้ว่าฯอีสาน ลดตัวเลขเจ็บ-ตาย
วันที่ ( 14 ส.ค.63 ) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อติดตามรับทราบปัญหาและอุปสรรคโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดเข้าร่วม

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า งานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของพื้นที่และย้ำเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยในขณะที่การเสียชีวิตบนท้องถนนยังเป็นภัยที่คุกคามพี่น้องประชาชน จากข้อมูลของบริษัทกลางประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 สิงหาคม 2563 มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางท้องถนนถึง 577,913 คน เสียชีวิต 9,172 ราย ซึ่งอาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยจำนวนผู้ประสบภัยจากรถที่แท้จริง อาจจะต้องมีการนำข้อมูลจากโรงพยาบาล และสถานีตำรวจ มาร่วมด้วย ซึ่งจะต้องคิดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 จากรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. ยอดผู้เสียชีวิตจะรวมแล้วประมาณ 11,000 กว่าราย ขณะที่ข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ (TDRI) ได้ประเมินความสูญเสียงบประมาณไว้ว่า การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย ในขณะที่การบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย ซึ่งเมื่อนำมาประเมินเข้ากับอัตราการตายบนท้องถนนที่มีอัตราการตายเฉลี่ยปีละ 20,000 ราย เท่ากับต้องสูญเสียไปกว่าปีละ 2 แสนล้านบาทสำหรับการขับเคลื่อนเพื่อลดความสูญเสีย ดังกล่าวนั้น รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้นำกรอบแนวทางการดำเนินการหน่วยงานทุกภาคส่วนภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามกรอบ "ปฏิญญาสตอกโฮล์ม" นำมาขับเคลื่อนดำเนินการโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากท้องถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2564 ถึง 2573 ทั้งนี้การที่จะบรรลุเป้าหมายจึงจำเป็นต้องลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงให้เหลือ 10,004 คน  โดยใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่นได้ช่วยกันดูแลทำหน้าที่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธาน อยากเห็นการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและมีความเข้มข้นมากเป็นพิเศษในช่วง 7 วันอันตราย หรือในวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลพิเศษ 

“วันนี้จึงอยากจะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เคยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่นได้นำแบบอย่างการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่มีลักษณะการทำงานร่วมกันของท้องที่และท้องถิ่น พร้อมทั้งอาสาสมัครต่าง ๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้ว เพื่อนำมาขับเคลื่อนแผนงานลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ” นายนิพนธ์กล่าว
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.